Đào tạo: Doanh nghiệp

Đào tạo inhouse theo yêu cầu của doanh nghiệp ra đời nhằm giải quyết và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Với vai trò và lợi ích, đào tạo inhouse ngày càng phổ biến và được doanh nghiệp chú trọng đặc biệt bởi nhân sự là yếu tố