Tư vấn: Bán hàng

Tư vấn bán hàng nội dung chủ yếu là tư vấn lập kế hoạch và triển khai bán hàng, giúp bạn xây dựng một kế hoạch và triển khai bán hàng thành công.