Ba chữ F Trong Huy Động Vốn

Ba chữ F Trong Huy Động Vốn

Bao gồm Bạn (friends), Gia đình (family), và những kẻ ngu dám cho vay (fools). Đây là cách huy động tiền khá nhẹ nhàng, nhưng nếu bạn thực sự quyết tâm và cho dù đã cân nhắc mọi khả năng như tôi vừa nêu, bạn vẫn cần thêm tiền, thì chỉ còn có cách đi xin. Hãy viết ra giấy những gì bạn muốn và bạn sẽ đánh đổi. Bạn có muốn vay nợ không (bạn sẽ trả lại số nợ đó) hay muốn kêu gọi hùn vốn (họ sẽ  có chân trong công ty bạn)?

Còn tiếp